HÒA LẠC GROUP

Giải pháp Dịch vụ công

Giải pháp Dịch vụ công – Quản lý hành chính một cửa

Giải pháp Dịch vụ công – Quản lý hành chính một cửa

Công dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thể tương tác với cơ quan nhà nước thông qua các hệ giao tiếp được cung cấp trên mạng của các cơ quan để xem các hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ hay hướng dẫn dịch vụ công. Công dân, doanh nghiệp có thể đến trực tiếp cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục hành chính và giao tiếp với bộ phân tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan nhà nước hoặc có thể thực hiện các thủ tục hành chính trên mạng thông qua trang dịch vụ công được cung cấp cho công dân, doanh nghiệp.

Tất cả các hồ sơ giao dịch giữa công dân, tổ chức với cơ quan nhà nước bằng các hình thức đều được tập hợp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan nhà nước. Sau khi tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ chuyển hồ sơ vào các phòng ban chuyên môn tương ứng. Tại các phòng ban chuyên môn sẽ xử lý hồ sơ chuyên môn theo chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình của phòng ban đã được phân công. Sau khi hồ sơ được xử lý tại các phòng ban chuyên môn sẽ được trình cho lãnh đạo cơ quan để xem xét, ký duyệt hồ sơ. Sau khi hồ sơ được ký duyệt sẽ được chuyển trả lại các phòng ban chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy trình ngược lại để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Nền tảng hiện đại, công nghệ hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn, hướng dẫn về Chính phủ điện tử của Bộ TTTT hướng dẫn